System Stanisławskiego: teatr, aktor i rola

Stanisławski - życie i twórczość

Konstantin Siergiejewicz Stanisławski (właśc. Aleksiejew) urodził się w 1863 r. w Moskwie. Był synem Siergieja Władimirowicza Aleksiejewa – fabrykanta i Jelizawiety Wasziliewny Aleksiejewnej. To bez wątpienia jeden z najbardziej wpływowych reżyserów, aktorów i wykładowców sztuki teatralnej swojego pokolenia. Jego system reguł gry aktorskiej – nazywany systemem Stanisławskiego – do dzisiaj stanowi bazę i punkt odniesienia dla wielu aktorów i reżyserów. 

 

Stanisławski zdobywał doświadczenie w sztuce teatralnej już od najmłodszych lat uczestnicząc w spektaklach amatorskich oraz uczęszczając do rosyjskich teatrów i oper. W młodości związany był z Małym Teatrem w Moskwie. Tam właśnie zdobył podstawowe wykształcenie uczestnicząc w dyskusjach teoretycznych i krytycznych na temat poszczególnych sztuk teatralnych.

system stanisławskiego

Teatr artystyczny coś tam

W 1898 r. Stanisławski we współpracy z Władimirem Niemirowiczem-Danczenką założył Moskiewski Teatr Artystyczny. Odznaczał się on wieloma nowatorskimi rozwiązaniami w stosunku do innych teatrów repertuarowych ówczesnej Rosji. 

 

W Moskiewskim Teatrze Artystycznym przeplatały się różne tendencje artystyczne nazywane przez Stanisławskiego “liniami twórczych poszukiwań”. Każda z nich bezprzecznie dostarczyła mu nowej wiedzy i podstaw do kreowania metody pracy teatralnej. 

 

Po pierwsze linia historyczna, obyczajowa, pozwoliła na wykształcenie dbałości o realizm zewnętrzny. Przejawiał się w kostiumach, scenografii, wierności okoliczności zewnętrznych, w jakich osadzona jest sztuka. 

 

Po drugie linia symboliczna i impresjonistyczna skupiała się na pośredniczącej roli nadświadomości. Służyła ona wydobywaniu szczerego i naturalnego nastroju na scenie. 

 

system stanisławskiego

Następnie linia fantastyczno-baśniowa traktowana była przez Stanisławskiego jako zabawa i odpoczynek. Być może dlatego uważał ją za swoją specjalność.

 

Nareszcie linia intuicji i uczucia, rozwinęła głównie pod wpływem pracy nad dramatami Czechowa. Pozwoliła na doskonalenie u aktorów pracy nad wewnętrznym życiem postaci, jej struktury duchowej. Właśnie ten nurt w głównej mierze doprowadził Stanisławskiego do stworzenia swojej metody. 

 

Na koniec linia społeczno-polityczna uwydatniła rolę, jaką sztuka odgrywa w przekuwaniu cudzych tendencji (np. zamysłu dramaturga) we własne idee, uczucia i dążenia artystów scenicznych. Podkreśliła wagę wewnętrznego entuzjazmu i zaangażowania. 

Studio i śmierć

Kontynuując swoje prace nad systemem aktorskim Stanisławski założył z Niemirowiczem-Danczenką Studio Aktorskie, w którym szkolili młodych adeptów. Z założenia miał być to “zakon duchowy dla artystów”. Tam pracowali razem, poszerzali swoje horyzonty i uczyli się żyć we wspólnocie. Studio – podobnie jak wcześniejsze miejsca prób i pracy z aktorami w Teatrze – znajdowały się poza głównym ośrodkiem miejskim.

Stanisławski po przebytym na scenie zawale (w trakcie przedstawienia “Trzy siostry” Czechowa) zakończył swoją karierę aktorską. Zmarł w sierpniu 1938 roku. Pozostawił po sobie niewątpliwie pierwszy kompletny system reguł gry aktorskiej, nazywany od jego nazwiska systemem Stanisławskiego. 

 

system stanisławskiego

System Stanisławskiego

System Stanisławskiego: Główne założenia

Sztuka w ujęciu systemu Stanisławskiego opiera się na :

Są możliwe do osiągnięcia dzięki jednemu wspólnemu twórczemu celowi, jakim jest artystyczne odtworzenie życia ludzkiego ducha – a więc wszystkiego, co porusza ludzką duszę. Sztuka teatralna zrzesza wielu artystów: od dramaturga, poprzez reżysera, scenografów, kostiumologów na aktorach skończywszy. Jednak na aktorach spoczywa bez wątpienia główna i najistotniejsza część. Jest to ożywienie wspólnego celu, który przyświeca wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad sztuką. Właśnie dlatego Stanisławski w swojej metodzie skupia się przede wszystkim na osobie aktora.

 

Jego system opiera się na dwóch głównych elementach:

Na pracę nad sobą składają się opracowanie techniki pozwalającej na wytworzenie odpowiedniego twórczego samopoczucia aktora i fizyczne przygotowanie ciała do pracy na scenie. Z kolei praca aktora nad rolą obejmuje zrozumienie celu i głównego motywu przyświecającego sztuce, co pozwala na odpowiednie wykreowanie postaci.

system stanisławskiego

Być albo nie być... aktorem?

Aktor według Stanisławskiego dojrzewa przez całe życie. Jednym z podstawowych zadań młodego adepta jest zdobywanie kolejnych doświadczeń, z których może następnie czerpać w trakcie gry na scenie. Powinien również cały czas rozwijać swoje umiejętności techniczne: doskonalić się w dziedzinie wymowy, rytmiki, ruchu scenicznego i przede wszystkim prawdy scenicznej. Istotne jest także poczucie miary – czyli dostosowywanie swojego sposobu wypowiedzi i poruszania się do warunków, jakich wymaga scena. 

 

Ze względu na rozwojowy charakter zawodu aktora, opierający się na zdobywaniu kolejnych umiejętności i bazowaniu na własnych przeżyciach, niewskazane jest, by niedoświadczony aktor porywał się od razu na role zbyt trudne i wymagające – nie od razu będzie mógł wygłosić słynne Hamletowskie “Być albo nie być…”, ponieważ do tego – według Stanisławskiego – niezbędna jest odpowiednia dojrzałość sceniczna.

 

Gdy przed aktorem jest stawiane przekraczające jego możliwości zadanie, popada w konwenanse, sztampową, szablonową grę, wprowadzającą na scenę fałsz. Właśnie tej teatralności w teatrze Stanisławski nienawidził, podczas gdy kochał sceniczność na scenie. Przede wszystkim była ona kreowana przez prawdę, prostotę, spokój i pewność aktora.

System Stanisławskiego: Budowanie prawdy na scenie

Zgodnie z systemem Stanisławskiego, by uniknąć fałszu na scenie, każde działanie aktora powinno być motywowane wewnętrznie, mieć uzasadnienie w prawdziwym przeżyciu, opartym na intuicji i uczuciach. Aktor, aby zrozumieć swoją postać, powinien odczuwać jej odczucia. By to osiągnąć odczucia postaci mają się stać jego odczuciami.

Właśnie to bazowanie na własnych, realnych wspomnieniach i doświadczeniach pozwala na zrozumienie wewnętrznej treści przeżyć postaci. Prowadzi to do nakreślenia jej psychologicznej sylwetki. W konsekwencji aktor potrafi wydobyć naturalny, szczery i świadomy nastrój, być istnieć i żyć na scenie – a nie tylko grać. Właśnie przeżywanie pozwala na oddanie prawdy. Wówczas aktor kocha rolę w sobie.

Niezbędną do budowania prawdy scenicznej umiejętnością jest opanowanie. Siada się na nie świadomość własnych emocji i pobudzenia, jak również kierowanie nimi. Aktor powinien poprawić powstrzymywać je i uwalniać w odpowiednich momentach.

Aktorzy (nie)charakterystyczni

Błędem, jaki w poszukiwaniu prawdy może popełnić aktor jest dopasowywanie wszystkich ról pod własną osobę, dbając o to, żeby dobrze wypaść. Unika pokazywania swoich prawdziwych emocji, których uzewnętrznianie mogłoby wprowadzić go w dyskomfort. Taki aktor nie kreuje postaci, a przedstawia siebie, bazując jedynie na własnym uroku scenicznym i indywidualności – kochają siebie w roli. Ze względu na to łatwo mogą popaść w monotonię i monotematyczność odgrywanych ról. 

 

Stanisławski pochwala inny rodzaj aktorów, jakich nazywa “charakterystycznymi”. Tacy artyści ukrywają się w granej postaci, co pozwala im na okazywanie uczuć i działanie w sposób, w jaki nigdy nie postąpiliby w życiu codziennym. Nie boją się wykazywać wad i zalet, ze względu na to, że nie przypisują ich sobie, a kreowanej postaci. Ich urok sceniczny kryje się w stworzonym przez nich bohaterze, w którym – oprócz cech wiodących wysuwających się na pierwszy plan, potrafią odnaleźć i uwypuklić cechy przeciwne. Dzięki temu ich postacie – targane konfliktem wewnętrznym – nabierają wielu odcieni i stają się realne. Taki aktor przeżywa, staje się postacią sceniczną, wzbogaca rolę o wewnętrzną treść. Tworzy jednostkę czującą, myślącą, posiadającą swój indywidualny profil, a nie jedynie należącą do jakiejś określonej kategorii czy typu postaci. Właśnie z takiego rodzaju kreacji scenicznej wynika pewność, że to, co się robi i czuje, jest rzeczywiste. 

 

Nie ma ról nie-charakterystycznych. Każda wymaga odpowiedniego przygotowania wewnętrznego. Są tylko nie-charakterystyczni aktorzy.

system stanisławskiego

System Stanisławskiego: dwoistość natury scenicznej

Samopoczucie na scenie

Stanisławski wyróżnia dwa rodzaje samopoczucia, jakiego doświadcza na scenie aktor: samopoczucie aktorskie i samopoczucie twórcze.

To pierwsze zwykle przeszkadza w twórczości. W jego obrębie uwaga aktora skupia się na stojącym przed nim problemie: w jaki sposób pokazać to, czego się tak naprawdę nie czuje, żeby widzowie to widzieli, słyszeli i rozumieli. Braku mu odpowiedniego przeżycia duchowego, nieumiejętności odnalezienia własnych uczuć odpowiadających tym, jakie powinny się pojawić w przedstawianej sytuacji scenicznej. Ucieka się więc do sztampy, teatralnych gestów i modulacji głosu.

 

Z kolei samopoczucie twórcze daje możliwość rozwoju. Mówi się o nim, kiedy aktor “jest w transie”, lub “przeżywa rolę”. Czasami utożsamiane jest z natchnieniem, którego nie da się wyuczyć, podczas gdy Stanisławski twierdził,

Dzieje się to w następstwie pracy nad jego dwoma składowymi: sprawnością fizyczną, pozwalającą na podporządkowanie ciała woli aktora oraz skupieniem na wewnętrznym przeżywaniu tego, co się aktualnie dzieje na scenie (a więc nie na publiczności). Właśnie pełna koncentracja na duszy i ciele postaci pozwala na uwierzenie w realność sytuacji scenicznej.

Dwie perspektywy

Aktor będąc na scenie musi uwzględnić jednocześnie dwa położenia, w jakich się znajduje – jako postać i jako artysta. Każda z nich pełni inną istotną funkcję. 

 

1. Perspektywa roli – a więc patrzenie na sytuację sceniczną z punktu widzenia postaci, która nie wie, jaka będzie jej przyszłość, co będzie treścią kolejnych aktów i zakończenia sztuki – pozwala na skupienie się na aktualnych przeżyciach i teraźniejszości, bieżącej akcji, jaka tworzy się na scenie. Przyjmowanie jej pełni kluczową rolę w kreowaniu prawdy scenicznej i realnych odczuć aktora. 

 

2. Natomiast perspektywa artysty obejmuje znajomość całej treści sztuki, jej przebiegu, zmiany uczuć i stanów kreowanej przez siebie postaci na przestrzeni utworu. Jest ona niezbędna do rozmieszczenia i zastosowania środków umożliwiających właściwe oddanie dynamiki wewnętrznych przeżyć bohatera.

 

Bycie na scenie polega więc na swoistym rozdwojeniu. Aktor żyje obcym życiem – życiem postaci, a jednocześnie obserwuje siebie, jest swoim własnym widzem. W stanie dysocjacji obserwuje swoje emocje i je przeżywa.

system stanisławskiego
Trening aktorski

System Stanisławskiego: Rola Podtekstu

Odczuwane przez aktora uczucia, emocje, dążenia i pobudzenie – elementy wewnętrznego życia postaci – składają się na podtekst. Kryje się on pod warstwą tekstową roli i go jednocześnie usprawiedliwia i ożywia.

Niezmiernie istotna jest wiara w podtekst – posiadanie przed oczami obiektu, przedmiotu swojej wypowiedzi i chęć podzielenia się nim z partnerem scenicznym. A do tego niezbędna jest mowa.

System Stanisławskiego: Mowa

system stanisławskiego
Mowa ptaków (2019)

Mowa służy aktorowi do nawiązania kontaktu, zaszczepienia w partnerze swojej prawdy, obrazów wewnętrznych, opowiedzenia mu o tym, co się samemu widzi. A więc służy do oddawania nie tekstu, ale wizji, wnikania do tego, o czym się myśli mówiąc. 

 

Ze względu na powagę roli, jaką w zawodzie artysty scenicznego pełni mowa, Stanisławski poświęca jej szczególną uwagę i kładzie na nią silny nacisk. Dykcja, intonacja i akcenty stosowane przez aktora powinny być nienaganne i używane z pełną świadomością, celowo. Artysta powinien być połączony ze swoim głosem, panować nad nim. Często wplatał w naukę poprawnej mowy wskazówki, jakie są szczególnie przydatne w trakcie nauki śpiewu. 


Poszczególne elementy mowy pełnią według systemu Stanisławskiego różne funkcje.

 

Po pierwsze: pauzy logiczne w wypowiedziach (dzielenie je w grupy znaczeniowe) pozwalają na zrozumienie ich sensu. Są formalne, pasywne.

 

Następnie w pauzach psychologicznych zawiera się podtekst, mają znaczenie uczuciowe i zawierają w sobie istotną z punktu widzenia przeżyć postaci treść.

 

Na koniec na wyrażenie emocji pozwala również intonacja, a odpowiednie akcentowanie – na wyróżnienie najważniejszych elementów w wypowiedzi.

 

Wszystkie założenia dotyczące mowy wynikają z przekonania o tym, że w poszczególnych głoskach mogą kryć się emocje, które należy w odpowiedni sposób przekazać.

System Stanisławskiego: Ciało

Niemniej istotnym narzędziem, jakim aktor posługuje się w swojej pracy, jest jego ciało. Powinno ono współgrać z psychiką – jeśli ona jest dobrze nabudowana, daje naturalny początek gestom i ruchom postaci. W warstwie ruchowej – podobnie jak w emocjonalnej – nie ma miejsca na fałsz i sztampę, teatralność i przesadę. 

Ważnym elementem rozwoju aktorskiego są ćwiczenia fizyczne. Pozwalają:

Tempo-rytm

Świadomość ciała i wyczucie jego wewnętrznej energii pozwala również na wytworzenie odpowiedniego “tempo-rytmu”, niemniej istotnego w sztuce scenicznej. Chodzi o odpowiednią szybkość i rytm działań i przeżyć wewnętrznych prezentowanych na scenie. Same tempo i rytm mogą stanowić podstawę sceny, jak również poruszyć pamięć emocjonalną i wzrokową, wzbudzić konkretne emocje i uczucia. Istotne jest to, że w jednej scenie każda postać może mieć swoje indywidualne tempo, poziom pobudzenia i energii. Również w jednej postaci mogą grać różne rytmy, czasami zupełnie sprzeczne (wyróżniające się np. w momencie przeżywania konfliktu wewnętrznego). Rytm i tempo niekiedy kreują odczucia, a nawet całe sceny. Są więc bez wątpienia niezbędne w trakcie pracy nad rolą i budowaniu postaci.

Podsumowanie

Stanisławski już od swojego debiutu scenicznego – rozumiał, że poczucie bezmyślności na scenie prowadzi do dyskomfortu, a fałsz do braku sensu. Dlatego system Stanisławskiego opiera się głównie na szukaniu celowości, prawdy, intencji i usprawiedliwień dla scenicznych działań. Rodzą się one w prawdziwych uczuciach, realności przeżywanych emocji, identyfikacji z rolą, którą tworzy się od podstaw i w pełni. Stanisławski patrzy na pracę aktora holistycznie – jako całość, na którą składają się samopoczucie sceniczne, wewnętrzne przeżywanie, uczucie, intelekt i wola. A przede wszystkim przekonanie o realności sytuacji, jaką się przedstawia. W związku z tym tak ważne w pracy aktora są ciekawość i wręcz naiwna, dziecięca ufność. Ponieważ w teatrze artysta wszystko powinien “brać na wiarę”.